Od Vlade Srbije traže odgovor o projektu Jadar

Sekretarijat Bernske konvencije zatražio je od Vlade  Srbije da dostavi informacije o pripremi Integrisanog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za period do 2030. godine sa projekcijama do 2050. godine, koji uključuje i plan o eksploataciji litijuma, odnosno ukinutim projektom Jadar.

Zahtev je deo odgovora tog nezavisnog tela Saveta Evrope Udruženju “Zaštitimo Jadar i Rađevinu”, na žalbu tog uduženja protiv odluke Vlade Srbije da dozvoli kompaniji Rio tinto da otvori rudnik litijuma kod Loznice.

Žalba, sa obrazloženjem da će se time ugroziti staništa zaštićenih vrsta, upućena je u decembru 2021. godine, kada je projekat “Jadar”, koji je ukinut u januaru 2022. godine, još bio na snazi.

Sekretarijt Bernske konvencije, koju je ratifikovala i Srbija, zatražio je od Vlade objašnjenje šta, prema Integrisanom nacionalnom energetskom i klimatskm planu, znači projektovanje eksploatacije litijuma, odakle bi se taj mineral crpeo i u kakvoj je to vezi sa ukinutim projektom “Jadar”, kojim je bilo planirano otvaranje rudnika litijuma.

“Primili smo na znanje informaciju Ministarstva rudarstva i energetike da ne postoji Strategija korišćenja mineralnih sirovina, međutim, izgleda da je ovo u suprotnosti sa informacijom podnosioca žalbe, Udruženja ‘Zaštitimo Jadar i Rađevinu’ i da je Vlada Srbije spremna da usvoji Integrisani nacionalni energetski i klimatski plan, koji uključuje značajne projekcije litijuma”, navedeno je u odgovoru na žalbu. 

Sekretarijat je, kako je navedneo, primio i informacije koje je prikupilo nekoliko ministarstava Vlade Srbije da odluka, o odbijanju eksploatacije litijuma kod Loznice i pratećih aktivnosti u Jadru, kao što je gradnja puta i pruge, ostaje na snazi.

Dvije žalbe Rio tinta odbijene


Vlada je, izvestila Sekretarijat, podvlači se u njegovom odgovoru, da su odbijene dve žalbe Rio tinta, a prva se odnosi na odluku Administrativne komisije od 8. juna 2023. da ukine rešenja Ministarstva zaštite životne sredine o postupku za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu postrojenja za obogaćivanje rude i odlaganje jalovine, nastale pri rudarskim aktivnostima podzemne eksploatacije ležišta litijuma i bora “Jadar”.

Obustavljan je, kako je izvestila Vlada Srbije taj Sekretarijat i postupak za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje državnog puta Valjevo-Loznica.

Dodaje se da “žalba ostaje u pripravnosti”, pred Sekretarijatom Bernske konvencije u Strazburu, kao aktivna za slučaj, da se Vlada Srbije ne odrekne “priznanja Sekretarijatu da je projekat ‘Jadar’ ukinut i da je  privržena svojoj odluci”.

Sekretarijat Bernske konvencije je naveo da je “primio k znanju i izveštaj koji je dostavio Zavod za zaštitu prirode Srbije u kome je naveo da ‘samo’ mesto planirane eksploatacije nije deo ekološke mreže i nije u zaštićenom području”, ali ga je podsetio da zaštita prirode i područja koje “pokriva” Bernska konvencija prevazilaze određena zaštićena područja i da su potpisnici Bernske konvencije dužni da zaštite staništa i vrste na celoj svojoj teritoriji.

To nezavisno telo Saveta Evrope pozvalo je državne organe u Srbiji da u potpunosti sarađuju sa civilnim društvom i svim zainteresovanim strankama i odgovaraju na njihove upite, a zatražene odgovore, dostave Sekretarijatu do njegovog sledećeg zasedanja, na jesen 2024. godine.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *