Usvajanje zakonodavstva za energiju i gas na državnom nivou – preporuka EU za BiH

Donesen je set preporuka za BiH u kojem se vlasti pozivaju da, između ostalog, pruže podršku ugroženoj kategoriji stanovništva i usvoje zakonodavstvo za električnu energiju i gas na državnom nivou.

Predstavnici država članica EU, Zapadnog Balkana i Turske, Evropske komisije i Evropske centralne banke zajedno sa predstavnicima centralnih banaka Zapadnog Balkana i Turske okupili su se 16. maja na godišnjem ekonomskom i finansijskom dijalogu u Briselu.  Kao sastavni dio dijaloga, donesene su određene preporuke za zemlje učesnice, uključujući BiH. 

U zajedničkim zaključcima se prima k znanju da je Program ekonomskih reformi (ERP) Bosne i Hercegovine za 2023-2025 godinu podnesen 20. marta 2023. godine uz značajno kašnjenje.

Usvojiti zakonodavstvo na državnom nivou za električnu energiju i gas

Kašnjenje i slaba usklađenost sa uslovima iz ERP-a su otežali adekvatnu procjenu planova politika čija je svrha da odgovore na ekonomske izazove s kojima se BiH susreće, te pobudila sumnje o posvećenosti aktera koji su odgovorni za ovakvo kašnjenje. 

S tim u vezi donesen je set preporuka za BiH u kojem se bh. vlasti pozivaju da, između ostalog, trebaju da pruže podršku ugroženoj kategoriji stanovništva, kako bi se mogli nositi sa sve većim životnim troškovima, uključujući veće cijene energenata.

U skladu sa Zelenom agendom za zapadni Balkan i Ugovorom o Energetskoj zajednici, usvojiti i započeti implementaciju jedinstvenog integrisanog energetskog i klimatskog plana za smanjenje emisije karbona, usvojiti zakonodavstvo na državnom nivou za električnu energiju i gas i osigurati potpuno usklađivanje zakona na nivou entiteta u ovim oblastima kako bi se spriječila dalja kašnjenja u otvaranju i funkcionisanju energetskog tržišta i uspostavljanju tržišta električne energije za dan unaprijed.

Ojačati javna preduzeća

EU poziva na rješavanje problema i rizika vezanih za javna preduzeća i poboljšanje pripreme ERP-a.

Potrebno je pažljivo procijeniti i analizirati kretanje cijena, uključujući blagovremenu objavu pondera CPI-ja i razvoj i objavljivanje serija temeljne inflacije. Čuvati integritet valutnog odbora i nezavisnost Centralne banke, navodi se u saopštenju.

Dodatno pojednostaviti procedure registracije, licenciranja i izdavanja dozvola za preduzeća i uskladiti ih širom zemlje u cilju njihove skore digitalizacije. Usvojiti zakon o elektronskom identitetu i uslugama povjerenja za elektronske transakcije sa jedinstvenim nadzornim tijelom u skladu sa pravnom tekovinom EU i pobrinuti se da Uprava za indirektno oporezivanje počne primjenjivati koncept ovlaštenog ekonomskog subjekta (AEO) i započne pripreme za pristupanje Konvenciji o zajedničkom provoznom postupku. Ojačati upravljanje javnim preduzećima, dodijeliti adekvatne ljudske resurse centralnim jedinicama za nadzor u oba entiteta i pripremiti izvještaj o potencijalnim obavezama u vezi sa javnim preduzećima i strategiju za upravljanje ovim fiskalnim rizicima.

Ojačati mehanizme koordinacije unutar zemlje u vezi sa politikama zapošljavanja i uspostaviti međuresornu radnu grupu koja uključuje relevantna ministarstva, njihove agencije i zainteresovane strane kako bi razvile i finalizirale Plan provođenja programa Garancija za mlade, usvojile ga i započele njegovu provedbu. Razviti sistem za praćenje i predviđanje potreba za vještinama na tržištu rada kako bi se olakšalo usklađivanje sistema obrazovanja i obuke i pružanja prekvalifikacija i usavršavanja sa potrebama tržišta rada. Poboljšati pristup uslugama predškolskog vaspitanja i obrazovanja za ugroženu djecu/porodice i one u ruralnim sredinama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *