Šta pokazuje Izvještaj Agencije za sigurnost hrane BiH o ostacima pesticida u hrani

Savjet ministara BiH usvojilo je Izvještaj Agencije za sigurnost hrane BiH o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu.

Izvještaj pruža detaljne informacije o kontrolnim aktivnostima u Bosni i Hercegovini, čiji je glavni cilj postići visok nivo zaštite života i zdravlja ljudi, te daje pregled njihovih rezultata.

Prema podacima iz Izvještaja, od ukupno 155 analiziranih uzoraka u 2023. godini, 37,4% je sadržavalo ostatke pesticida u/iznad nivoa kvantifikacije, što je manje u odnosu na 2022. godinu (46,2%). 

Kod 6,4% uzoraka utvrđeno je prisustvo ostataka aktivnih materija iznad maksimalno dozvoljene količine, ali u granicama mjerne nesigurnosti, te nije bilo neodgovarajućih uzoraka.

Od ukupno 58 uzoraka u kojima su detektirani ostaci pesticida, 32 uzorka su sadržavala ostatke više od jedne aktivne materije iznad nivoa kvantifikacije. Prema sadašnjem zakonodavstvu EU, prisustvo više rezidua u uzorku ostaje usklađeno sve dok svaki pojedinačni nivo ostatka ne prelazi individualni MRL (Maksimalni nivo ostataka pesticida) koji je postavljen za svaku aktivnu materiju. Nadležni inspekcijski organi su obaviješteni o rezultatima laboratorijskih analiza za 10 uzoraka koji su imali kvantificirane vrijednosti ostataka pesticida iznad propisanog MRL-a, u granicama mjerne nesigurnosti, kako bi pojačali kontrolu nad uvoznicima/proizvođačima datih proizvoda.

Rezultati provedenog programa kontrole pokazuju da su određene detektirane aktivne materije u skladu s propisanom MRL-u u Bosni i Hercegovini, ali nisu u skladu s važećim propisima u EU. To za posljedicu može imati ugrožavanje zdravlja ljudi u BiH, stvaranje prepreka za slobodno kretanje hrane i kreiranje nejednakih uvjeta na tržištu, te ima direktan utjecaj na funkcioniranje tržišta.

Agencija za sigurnost hrane BiH zadužena je da, i u narednom periodu kontinuirano, u okviru svojih nadležnosti i u saradnji s nadležnim tijelima BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, provodi sve neophodne aktivnosti u vezi s planiranjem, pripremom i provedbom programa kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u BiH.

Preporučuje se nadležnim inspekcijskim tijelima BiH, Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko distrikta BiH i kantona da, prilikom izrade kontrolnih planova i planiranju službenih kontrola, koriste podatke dostavljene u Izvještaju o provedenom Programu kontrole ostataka pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog porijekla u BiH za 2023. godinu, kako bi isti bili utemeljeni na procjeni rizika.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *