Odobren rast cijene uglja za termoelektrane u FBiH

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku kojom je data saglasnost na rast cijene uglja za termoelektrane u FBiH, i to 7,80 KM/GJ za ugalj iz površinske i 7,80 KM/GJ za ugalj iz podzemne eksploatacije.

Odluka je donesena na zahtjev Elektroprivreda BiH za cijene uglja za termoelektrane, uz koji su priloženi zahtjevi sedam zavisnih društava rudnika uglja iz Koncerna EPBiH i zahtjev društva RMU Banovići d.d.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama Federacije BiH.

Inače, kako je navedeno u zahtjevu JP EPBIH cijene nabavke uglja za termoelektrane u skladu sa Odlukom Vlade FBiH iz decembra 2021. godine iznosile su 5,64 KM/GJ za ugalj iz površinske, te 6,00 KM/GJ za ugalj iz podzemne eksploatacije.

U razlozima za donošenje odluke Federalno ministarstvo trgovine je navelo da je 29.11.2023. godine zaprimilo zahtjev JP EPBiH d.d. Sarajevo u kojem su priloženi zahtjevi za povećanje cijene uglja za termoelektrane, i to od Rudnika uglja Kreka d.o.o. Tuzla i rudnika mrkog uglja Đurdevik d.o.o., Kakanj d.o.o., Breza d.o.o., Zenica d.o.o., „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik – Bila i Rudnika uglja Gračanica d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, kao i zahtjev RMU Banovići d.d.

Uprava i Nadzorni odbor JP EPBiH su razmatrali ove zahtjeve zavisnih društava i ocijenili da je povećanje cijene uglja na 7,80 KM/GJ opravdano.

Povećane cijene troškova poslovanja i radne snage

U obrazloženju zahtjeva JP EPBiH navedeno je da je došlo do povećanja cijene svih troškova poslovanja, troškova radne snage u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora, te da su znatno povećane cijene osnovnih sirovina, repromaterijala, rezervnih dijelova i usluga, tako da su proizvodne cijena uglja u zavisnim društvima – rudnicima uglja značajno veće od prodajnih cijena.

Predlagač je istakao i da bi prema navodima iz zahtjeva JP EPBiH traženo povećanje cijene uglja na 7,80 KM/GJ omogućilo pozitivno poslovanje zavisnih društava – rudnika uglja, ukoliko troškovi njihovog poslovanja ostanu na sadašnjem nivou. Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je u dostavljenom mišljenju ocijenilo opravdanim prijedlog Uprave i Nadzornog odbora JP EPBiH za povećanje i uvođenje jedinstvene cijene uglja za oba načina eksploatacije (površinska i podzemna), te da jedinstvena cijena uglja za termoelektrane (Tuzla i Kakanj) iznosi 7,80 KM/GJ.

U skladu s tim mišljenjem predlagač je ocijenio opravdanim povećanje cijene uglja za oba načina eksploatacije (površinska i podzemna) na 7,80 KM/GJ, jer će se time omogućiti održivost poslovanja rudnika, kao i izmirenje obaveza prema radnicima i drugih zaostalih obaveza, te je odluka predložena Vladi Federacije BiH.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *