Izmene Zakona o planiranju i izgradnji u Srbiji stupile na snagu

Izmene Zakona o planiranju i izgradnji u Srbiji stupile su na snagu, čime je prestao da važi Zakon o pretvaranju (konverziji) prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu.

Izmene zakona predviđaju i da će svi objekti morati da budu priključeni na postojeću infastrukturu, uz naknadu samo stvarnih troškova nabavke opreme, uređaja, materijala i radova.

Kada je riječ o konverziji, prema izmjenjenom zakonu, pravo korišćenja na građevinskom zemljištu pretvara se u pravo svojine bez naknade i stiče se danom stupanja na snagu zakona, a upis prava svojine vrši organ nadležan za poslove državnog premera i katastra, po službenoj dužnosti.

Izmenjeni zakon predviđa i da su svi vlasnici objekata na teritoriji odnosno na delu teritorije jedinice lokalne samouprave koji je komunalno opremljen za građenje i korišćenje, a naročito koji ima postojeću infrastrukturu vodovoda, kanalizacije, gasovoda i daljinskog grejanja, dužni da se priključe na postojeću infrastrukturu, u zavisnosti od namene objekta.

Sertifikat zelene gradnje je potvrda izdata od strane međunarodnog sistema za sertifikaciju zelenih zgrada, kojim se verifikuje da je objekat ispunio zadate kriterijume i služi za ocenjivanje kvaliteta i stepena ispunjenosti kriterijuma zelene gradnje.

zakon o izmenama i dopunama zakona o planiranju i izgradnji rs
Podsticaji za zelenu gradnju

Vlasnik objekta koji dostavi dokaz da će za proizvodnju električne energije, odnosno grijanje i hlađenje objekta koristiti obnovljive izvore energije, nema ovu obavezu.

Uvedena je i kaznena odredba da će se novčanom kaznom od 1.500.000 do 3.000.000 dinara kazniti za privredni prestup privredno društvo čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koje u roku od tri godine od dana stupanja na snagu zakona ne izvrši priključenje na komunalnu i drugu infrastrukturu.

Predviđeni su i podsticaji za zelenu gradnju i elektromobilnost i u cilju smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, korišćenja ekološki sertifikovanih građevinskih materijala i opreme, smanjenja produkcije otpada, korišćenja obnovljivih izvora energije, za sve nove zgrade preko 10.000 metara kvadratnih bruto razvijene građevinske površine, po izdavanju upotrebne dozvole, pribavlja se sertifikat zelene gradnje, energetski pasoš.

Sertifikat zelene gradnje umanje doprinos za građevinsko zemljište

Vlada na predlog ministarstva za poslove građevinarstva donosi mjere podsticaja zelene gradnje postojećeg nacionalnog fonda zgrada. Investitor objekta za koji je izdat sertifikat zelene gradnje, ima pravo na umanjenje obračunatog doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta u visini od 10 odsto u odnosu na ukupno određeni iznos doprinosa.

Investitor, po pravnosnažnosti upotrebne dozvole može podneti zahtev nadležnom organu za umanjenje ukupno određenog iznosa doprinosa. Zakonom se uvodi rok važenja od 10 godina sertifikata o energetskim svojstvima zgrade odnosno njenog posebnog dela. To je dokument koji se prilaže prilikom izdavanja upotrebne dozvole za objekat, a uvedena je i obaveza da se važeći sertifikat o energetskim svojstvima zgrade obavezno prilaže prilikom overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti.

Ukoliko je prošlo više od 10 godina od izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrade izrađuje se novi sertifikat. Kod objekata u izgradnji kojima se prometuje nije potreban ovaj sertifikat prilikom same overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti u izgradnji budući da se isti prilaže prilikom izdavanja upotrebne dozvole i upisu nepokretnosti ili dela nepokretnosti u evidenciju katastra nepokretnosti.

Energetski pasoš za javne zgrade u roku od tri, a stambene u roku od deset godina

Vlasnici postojećih zgrada javne namene u javnoj svojini dužni su da u roku od tri godine, od dana stupanja na snagu zakona, pribave sertifikat o energetskim svojstvima zgrade. Vlasnici postojećih poslovnih zgrada dužni su da u roku od pet godina od dana stupanja na snagu zakona pribave sertifikat.

Vlasnici postojećih stambenih zgrada dužni su da u roku od 10 godina od dana stupanja na snagu zakona pribave sertifikat o energetskim svojstvima zgrade odnosno njenog posebnog dela, o čemu će jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se zgrada nalazi, doneti opšti akt u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, kojim će bliže urediti kontrolu izvršavanja obaveze.

Vlasnici zgrada dužni su da u roku od deset godina od dana stupanja na snagu ovog zakona, sa uličnih fasada uklone sve spoljne jedinice uređaja za grejanje i hlađenje, odnosno da ih izmeste na način da nisu vidljive,

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *