Vlada Federacije BiH: 13 miliona KM za ublažavanje negativnih uticaja energetske krize na preduzeća

Vlada Federacije BiH usvojila je Program utroška sredstava u cilju ublažavanja negativnog socio-ekonomskog uticaja energetske krize u mikro, malim i srednjim preduzećima

Ukupan iznos finansijskih sredstava namijenjenih za realizaciju Programa iznosi 12.9 miliona KM.

Program se donosi sa ciljem provođenja Akcionog plana/Mape puta za Ugovor o paketu energetske podrške za državu i izgradnju otpornosti u okviru Instrumenta za predpristupnu pomoć (IPA III za 2023. godinu), i to za realizaciju plana „Podrška za provođenje mjera energijske efikasnosti u mikro, malim i srednjim preduzećima“.

Za realizaciju Programa zadužena su federalna ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i finansija, te Fond za zaštitu okoliša FBiH, svako u okviru svoje nadležnosti.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta će u roku od 60 dana od stupanja na snagu ove odluke, cjelokupan iznos sredstava prenijeti Fondu za zaštitu okoliša FBiH na otvoren namjenski račun.

Ova sredstva predstavljaju državnu pomoć male vrijednosti i dodjeljivat će se putem Fonda krajnjim korisnicima kao bespovratna sredstava u skladu sa Programom. Nadzor i provjeru namjenskog trošenja sredstava vrši Fond, a eventualna neutrošena sredstva Fond je dužan vratiti u Budžet FBiH po okončanju Programa.

Javni poziv u Službenim novinama Federacije BiH

Dodjelu sredstava krajnjim korisnicima Fond za zaštitu okoliša FBiH vrši putem javnog poziva koji se objavljuje u Službenim novinama Federacije BiH, na web stranicama Vlade FBiH, Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, te u najmanje dvoje dnevnih novina dostupnih na teritoriji Federacije BiH.

Namjena finansijskih sredstava se odnosi na sufinansiranje jedne ili više sljedećih mjera energetske efikasnosti:

  • toplotna izolacija vanjskih zidova, stropa/krova, poda,
  • zatim zamjena vanjske stolarije (prozori i vrata),
  • unapređenje sistema za proizvodnju i distribuciju toplotne energije za grijanje i/ili hlađenje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode instalacijom kotlova na pelet,
  • toplotnih pumpi,
  • kondenzacijskih kotlova,
  • solarnih kolektora za proizvodnju potrošne tople vode, i
  • zamjene neefikasnih klimatizacijskih uređaja novim energetski efikasnim.

Predmet sufinansiranja može biti i sistem unutrašnjeg razvoda grijanja, ali samo u slučaju ako se prijavljuje za mjeru instalacije kotla/toplotne pumpe, potom unapređenje energijske efikasnosti unutrašnje rasvjete, unaprjeđenje energijske efikasnosti u proizvodnim procesima poput korištenja otpadne toplote, mjere na povećanju efikasnosti rada elektromotornih pogona i slično, kao i za izgradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije isključivo za vlastite potrebe.

Rezultati javnog poziva biće će objavljeni na web stranicama Vlade FBiH, Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

O utrošenim sredstvima Fond za zaštitu okoliša FBiH će kvartalno izvještavati Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta koje će izvještavati Federalno ministarstvo finansija.

Kako je, između ostalog, navedeno u Programu utroška sredstava konačni cilj realizacije ovog programa je pružanje bespovratne finansijske pomoći mikro, malim i srednjim preduzećima (MMSP) kroz sufinansiranje mjera energijske efikasnosti koja će rezultirati smanjenjem operativnih troškova poslovanja, odnosno povećanjem konkurentske sposobnosti MMSP-a, i to za njih minimalno 264, kao indikatoru uspješnosti provedbe mjere 3 cilja I Akcionog plana. Poseban fokus poticanja su mikro preduzeća i preduzeća u većinskom vlasništvu žena.

U Programu je, također, navedeno i da pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti mikro, mali i srednji subjekti male privrede definirani po Zakonu o poticanju razvoja male privrede koji su registrirani po Zakonu o privrednim društvima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *